Regulamin

Regulamin:

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę Blue-Travel sp. z.o.o właściciela serwisu blue-travel.pl zwanym dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwiu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

 6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.


§ 2 Definicje

 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

 2. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

 3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),

 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

 6. Usługodawca – spółka Blue-Travel sp. z.o.o z siedzibą w Gdańsku, ul Skarżynskiego 3f/ 21 80-463 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000762159 , NIP 5842779854 , REGON 382009775.

 7. Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

 8. Operatorzy Turystyczni – organizatorzy turystyki, np. biura podróży, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny,

 9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.


§ 3 Zakres Usług

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:
  - umieszcza w Serwisach oferty usług turystycznych przekazane przez Operatorów Turystycznych oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
  - umieszcza w Serwisach informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie;

 2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.


§ 4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisów

 1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1) posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
  2) posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookie.


§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorcy korzystający z Serwisu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.

 2. Usługobiorcy, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą.

 3. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane – wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

 4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Usługodawca uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę.

 8. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 9. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.

 10. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Usługobiorcy ani dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.


§ 6 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.

 2. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.


§ 7 Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.

 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.


§ 8 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto w Serwisach.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  - za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
  - za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.


§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.

 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców

 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@blue-ravel.pl

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrzesnia 2013 roku.


Dokonywanie płatności

REZERWACJA I CENA IMPREZY:

rezerwacji lub zakupu imprez turystycznych, wczasów, wycieczek objazdowych, przelotów samolotowych czarterowych mogą Państwo dokonywać samodzielnie przez wyszukiwarkę imprez turystycznych znajdującą się na naszej stronie blue-travel.pl lub telefonicznie w godzinach pracy biura: **.**-**.**.
Po kliknięciu na cenę imprezy system pokaże informację czy wybrana oferta jest dostępna
Wybierają Państwo jedną z opcji "Wyślij zgłoszenie" lub "Rezerwuj i przejdź do płatności"
W ostatnim kroku uzupełniamy dane osobowe uczestników imprezy.

Rezerwacja przez opcję "wyślij zgłoszenie" zostaje przekazana do biura podróży.
Proces tej rezerwacji jest całkowicie bezpłatny i nie zobowiązuje Państwa do zakupu imprezy

PŁATNOŚĆ:

Po zapoznaniu i akceptacji dokumentów i warunków uczestnictwa dokonują Państwo wpłaty na nasze konto:
BGŻ BNP Paribas: 31160014621828108450000001

Blue-Travel Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Stanisława Skarżyńskiego 3F m. 21
80 – 463 Gdańsk
tytuł wpłaty to numer Państwa rezerwacji podany na umowie
lub mogą Państwo skorzystać z wygodnego i szybkiego systemu płatności on-line DOTPAY.
Podpisaną umowę oraz dowód wpłaty ,proszę przesłać drogą elektroniczną
na nasz adres e-mail: biuro@blue-travel.pl.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI:

Dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji kart kredytowych. Nie może ich więc "podejrzeć" nikt niepowołany. Nie mają do nich dostępu tak pracownicy Dotpay, jak i serwisu internetowego, za którego usługę lub towar dokonywana jest płatność. Centrum autoryzacji kart płatniczych wydaje jedynie potwierdzenie, że zadeklarowana płatność może być dokonana. Serwis internetowy otrzymuje tę informację za pośrednictwem Dotpay.
ROZLICZENIA TRANSAKCJI KARTĄ KREDYTOWĄ I E-PRZELEWEM PRZEPROWADZANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM ROZLICZENIOWEGO DOTPAY
Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
http://www.dotpay.pl/

DOKUMENTY PODRÓŻY:

Dokumenty podróży mogą Państwo odebrać osobiście lub zostaną wysłane na Państwa adres e-mail podany w rezerwacji.

Pomoc/FAQ/PYTANIA ODPOWIEDZI

1. Jak mogę dokonać rezerwacji?

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta i wybrali już Państwo odpowiednią dla siebie imprezę, rezerwacji można dokonać w trojaki sposób:

 1. przez naszą stronę internetową www.blue-travel.pl

 2. telefonicznie,

 3. osobiście w biurze (na stronie internetowej w zakładce TOP USLUGI znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszych poszczególnych biur w Polsce, dni i godziny otwarcia).


W przypadku rezerwacji imprezy przez stronę www.blue-travel.pl należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Po wybraniu typu imprezy, miejsca wypoczynku i terminu wyjazdu należy kliknąć przycisk REZERWACJA.

 2. Następnie - wybrać typ pokoju oraz, w przypadku zainteresowania, dodatkowe usługi. Wprowadzony wybór potwierdzić należy poprzez kliknięcie przycisku DALEJ.

 3. W dalszej kolejności prosimy wprowadzić ewentualne informacje przydatne dla Biura Podróży tj. z kim chcą być Państwo zakwaterowani, prośba o określone miejsca w autokarze itp., a także dane uczestnika, w tym: miejsce wyjazdu, imię, nazwisko, ulicę i nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia oraz numer paszportu. W przypadku większej ilości uczestników - prosimy o analogiczne wypełnienie kolejnych formularzy. Wprowadzone dane potwierdza kliknięcie przycisku DALEJ.

 4. Po wczytaniu kolejnej strony sugerujemy sprawdzić podane dane. Jeśli wszystkie informacje się zgadzają należy kliknąć przycisk POTWIERDZAM. Kliknięcie przycisku WSTECZ spowoduje powrót do ich edycji.

 5. W kolejnym kroku przechodzimy do strony z potwierdzeniem rezerwacji.


2. Czy w czasie trwania imprezy turystycznej jestem ubezpieczony?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiadać ubezpieczenie KL i NNW. Ubezpieczenie to jest zawsze poza ceną podstawową i jest obowiązkowe. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej. Numer polisy grupowej otrzymują Państwo podczas przejazdu lub od rezydenta podczas spotkania informacyjnego.
Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport ubezpieczonego do szpitala i pobyt w szpitalu oraz transport do kraju (do kwoty 10 tys. euro). Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy (do 7 tys. pln).

3. W jakim czasie należy zapłacić za wycieczkę?

W ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę, której wysokość podana jest w umowie. Na 30 dni przez rozpoczęciem impreza musi zostać w pełni opłacona.

4. Czy można dokonywać zmiany w rezerwacjach?

Tak, każda zmiana rezerwacji jest płatna i wynosi 100 pln. Koszty związane ze zmianą doliczane są do rezerwacji. Istnieje również możliwość samodzielnej zmiany rezerwacji online poprzez naszą stronę internetową. Panel do zmiany danych w rezerwacji znajduje się na www.blue-travel.pl.
Dopisanie kolejnej osoby na rezerwacji jest bezpłatne.

5 .W jaki sposób mogę dokonać zmiany lub anulować rezerwację?

W celu zmiany lub anulacji rezerwacji najlepiej skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.